Syndyk sprzeda udział w nieruchomości i nieruchomość

Ogłoszenie dodane w miejscowości Lublin w kategorii Domy

Syndyk Małgorzaty Gębki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki 


1). udziału 24/64 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00084879/2, o wartości udziału 48 939,75 zł


2). udziału ½ w nieruchomości, dla której Sad rejonowy Lublin– wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/00092216/6 o wartości udziału, 115 000 zł. 


3). nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi KW nr LU1I/000/92217/3  o wartości 72 320 zł


Za cenę nie niższa niż wartości oszacowania. 


W przypadku nieruchomości nr 2 drugi współwłaściciel wyraża zgodę na sprzedaż swojego udziału w tej samej cenie co cena oszacowania.   


Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości nr …….” pod adresem : 


Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76, 20-831 Lublin, w terminie 16 lipca 2021 r. do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .  


Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.